اﺳﮑﺮاب ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی

اﺳﮑﺮاب ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی ﻻﯾﻪﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺬی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.اﺳﮑﺮاب ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋهای از آرد ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ، آرد داﻧﻪ ﮔﻞ رز و ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮐﻨﺎر روﻏﻦ آووﮐﺎدو، روﻏﻦ ﮔﺮدو، روﻏﻦ ﻫﻮﯾﺞ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی اف و ای اﺳﮑﺮاب ﻣﻼﯾﻢ و ﻟﻄﯿﻔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎﺗﯽ دوﺑﺎره ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﻧﻪﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯿﻮه زردآﻟﻮ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، داﻧﻪﻫﺎی زردآﻟﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽزﻧﺪ. روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه راﯾﺤه ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﭘﻮﺳﺖ را آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری از اﺳﮑﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎل اﺳﮑﺮاب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺻﻮرت، ﮔﺮدن و ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ اﺳﮑﺮاب را ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﮐﺮم ﻫﯿﺪرای درما اکسی ﯾﺎ ﺳﺮم ﻗﻮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. اﺳﮑﺮاب ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮐﻮآ. ﺳﺘﺌﺎرﯾﻞ اﻟﮑﻞ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ. ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام. ﭘﻮدر داﻧﻪ ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن. روﻏﻦ آووﮐﺎدو. ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ. روﻏﻦ داﻧﻪ درﺧﺖ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. ﺑﺮگ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺳﯿﻨﻨﺴﯿﺲ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﺎت. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﺎت. ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﯾﺰوﻣﺮات. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول اﺳﺘﺎت. ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ. روﻏﻦ ﭘﻮﺳﺖ داراﺑﯽ. ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 60. ﻣﺪوﻓﻮﻣﺎﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿﻞ ﺑﺘﺎن. ﭘﯽایﺟﯽ 40 روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻫﯿﺪروژﻧﻪ. ﺳﺘﯿﺮت 20. داﯾﻤﺘﯿﮑﻮن ﭘﯽایﺟﯽ8 ﻣﺪوﻓﻮﻣﺎت. ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 65. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺘﺮات. دی ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﻦ.

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

اﺳﮑﺮاب ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار درما اکسی