ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی

ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻼﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮازن رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪ، ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد، ﺑﻪ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻻﯾﻪﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻃﺮاوتﺑﺨﺸﯽ، ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻠﺘﻬﺐ را آرام ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﻻﯾﻪﺑﺮداری و ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن از اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺴﺪود ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮازن رﻃﻮﺑﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم و ﺷﺎداب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت اﯾﺪه آل اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ درما اکسی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
اﺳﺘﻌﻤﺎل: ﺻﻮرت را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﮐﻨﺪ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی در اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﮐﻒ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت اﯾﺪه آل اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ درما اکسی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: اﻟﮑﯿﻞ آﮐﺮﯾﻼت ﮐﺮاسﭘﻠﯿﻤﺮ، آﮐﻮآ، ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺳﯿﻨﻨﺴﯿﺲ، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ، ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت، ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺮوﭘﯿﻞ ﮐﻮﮐﺎﻣﯿﺪ، دی ﺳﺪﯾﻢ ﻟﻮرت ﺳﻮﻟﻔﻮﺳﻮﮐﺴﯿﻨﺎت. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰه. ﻟﻮرا 2، ﻋﻄﺮ، ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل، ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 20، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت. ﭘﺮوﭘﺎندﯾﻮل. ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوﻧﺎت، ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ، ﺳﺪﯾﻢ ﭘﯽﺳﯽای، ﺳﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﺳﻮرﺑﯿﺘﺎن ﮐﺎﭘﺮﯾﻼت

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت درما اکسی