ﮐﺮم روز درما اکسی

ﮐﺮم روز درما اکسی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ روزاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮم، رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺮم ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮام ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی، ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺗﻤﺎم رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻻaزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺗﺎزهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف: ﮐﺮم روز درما اکسی ﺻﺒﺢ ﻫﺮ روز روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی را ﭘﯿﺶ از ﮐﺮم روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻻیه ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت، ﮔﺮدن و ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت : آﮐﻮآ. اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺮ ﮐﺮه ﺷﯿﺎ. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎرﺑﺎدﻧﺴﯿﺲ ﺳﯿﺘﺮﯾﻞ اﻟﮑﻞ. روﻏﻦ داﻧﻪ ﻓﻨﺪق اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﮐﺎدﻣﯿﺎ. ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 20. روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ. اﺳﮑﻮآﻟﻦ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪه. درﺧﺖ روﻏﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﺮه ﺷﯽ. ﺳﺘﯿﻞ اﻟﮑﻞ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ 5. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ اﺳﺘﺌﺎرات. ﭘﯽایﺟﯽ-75 اﺳﺘﺌﺎرات. ﺳﯿﺘﺮت 25. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان. ﺳﺘﯿﻞ اﻟﮑﻞ. ﺳﺪﯾﻢ اﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﻓﺴﻔﺎت. ﭘﯽایﺟﯽ-20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرات ﺳﻮرﺑﯿﺘﺎن ﮐﺎﭘﺮﯾﻼت. ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل. ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ. ﺳﯿﺘﺖ 20. اﺳﺘﯿﺮت-20 رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. آﻻﻧﺘﻮﺋﯿﻦ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ اﻟﯿﮕﻮﭘﭙﺘﯿﺪ. ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﻮﺋﯿﻞ ﺗﺮیﭘﭙﺘﯿﺪ 7. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل. ﻋﺼﺎره ﺳﻨﺠﺪ ﺗﻠﺦ. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﻋﻄﺮ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﺮﺑﯿﮏ. ﻋﻄﺮ. اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ. اﮐﺮﯾﻼت/30-C10 اﻟﮑﯿﻞ آﮐﺮﯾﻼت ﮐﺮاسﭘﻠﯿﻤﺮ. ﭘﺮوﭘﺎندﯾﻮل. اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ. ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ. دی اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﯿﺮﯾﻨﺠﯿﻠﯿﺪن ﻣﺎﻟﻮﻧﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت. ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﯾﻢ

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﮐﺮم روز درما اکسی